Geschiedenis

De Ornithologische Vereniging (in de volksmond beter gekend als “Den Vogelenbond”) werd gesticht eind 1972. Enkele vogelliefhebbers uit Opwijk, die lid waren bij “De Kervelzangers” uit Mazenzele (een club die enkele jaren nadien is verdwenen), namen het initiatief om zich van deze club af te scheiden om een eigen bond op te richten. Ze noemden zich de leden van “De Witte Valk”, en sloten aan bij de Belgische Ornithologische Federatie (B.O.F.).Ongetwijfeld hebben zij in de eerste levensjaren moeilijke perioden gekend: geldnood om te starten, gebrekkige voorlichtingsmogelijkheden om de eerste ledenwerving en vergaderingen voldoende stimulans geven.

De bestuursvergaderingen hadden om beurt plaats bij hen thuis, de algemene vergaderingen werden gehouden in het lokaal “Bij Bouchees” (café Den Hert op de markt in Opwijk). Van hieruit werd de vogelenbond verder uitgebouwd. Hier werden de initiatieven uitgedacht en uitgewerkt.

De algemene vergaderingen kenden zo vlug een groot succes dat men bijna op elkaars schoot moest gaan zitten om ze bij te wonen. Gevolg: het vergaderzaaltje werd te klein.

De pioniers uit die jaren, waaraan we terecht een hulde mogen brengen, waren Meester Jan De Hertogh, Van Langenhove Achiel (die twee jaar voorzitter was), Louis De Pauw (10 jaar secretaris), De Ridder Raymond (1 jaar voorzitter na Achiel Van Langenhove), De Brandt Marcel, Heyvaert Jozef, Van Loqueren Louis, Heyvaert Marcel, Meirte Alois, Robberechts Denis, Temmerman Hendrik.

Na het voorzitterschap van Van Langenhove Achiel en De Ridder Raymond (tesamen goed voor 3 jaar), heeft Robberechts Denis de taak van voorzitter op zich genomen.

Tijdens deze periode is de club gegroeid. Na enkele strubbelingen in het bestuur zijn we dan ook van clublokaal veranderd en verhuisd naar “Het Spaanse Hof”.

Het ledenaantal groeide, de club bloeide: bestuursleden vloeiden af, nieuw bloed kwam het bestuur versterken met Bastiaensens Jef, De Vis André, Meersman Jozef, Pots Matheus, Hals Paul, Vermeir Frans en Van Biesen Paul.

Tijdens deze periode dient Louis De Pauw na 10 jaar secretaris geweest te zijn zijn ontslag in en verlaat het bestuur.

Zo kwam het secretariaatswerk in handen van De Vis André.

Sommige activiteiten uit die tijd mogen we toch niet vergeten zoals:

· houden van een voorkeuring,

· houden van een ruil- en verkoopbeurs,

· inenting van de vogels tegen pokken,

· een jaarlijks eetmaal met kampioenviering,

· enkele ééndagsreizen van blijvende herinnering…

Wie herinnert zich niet de reizen naar: het Zwin, Parijs (een tweedaagse), het bezoek aan de wereldtentoonstelling te Mechelen (met de trein), het bezoek met de autocar naar het safaripark in de Ardennen(waar De Witte Valk praktisch zo voor de leeuwen werd gegooid)…

We hadden in die tijd tentoonstellingen die een honderdtal deelnemers telden waardoor 1800 vogels werden vertegenwoordigd met als inzet een vijftigtal kampioenschappen.

Hier in de streek was er een gewest gecreëerd onder een achttal omringende clubs, waarin ze mekaar steun en respect gaven en er alzo gewestkampioenen ontstonden welke bekroond werden op een jaarlijks feest.

Doch door het wegvallen van enkele clubs is dit gewest opgedoekt in 1993.

Na 11 jaar voorzitter te zijn geweest vroeg Robberechts Denis ontslagen te mogen worden als voorzitter, doch te blijven als bestuurslid, om het een beetje kalmer aan te kunnen doen en misschien om nieuwe initiatieven naar voor te laten komen.

Deze taak werd dan toevertrouwd aan Vermeir Frans, die op zijn beurt onverwachts een jaar nadien in mei zijn ontslag indiende buiten onze wil om.

De taken van voorzitter en secretaris werden van dan af opgenomen door De Vis André. De bestuursleden waren: Robberechts Denis, Meersman Jozef, Pots Matheus, Heyvaert Marcel, Meirte Alois, Van Biesen Paul en Hals Paul. Tijdens deze periode werd er nogmaals van clublokaal veranderd. Op dat ogenblik was dat naar “De sporthal”.

Het bestuur groeide met Abbeloos Jean-Louis, Van Buggenhout Paul en

De Baerdemaeker Jean-Marie.

Op korte tijd verloren we door een sterfgeval twee van onze verdienstelijke bestuursleden: Meirte Alois en Robberechts Denis.

Jaarlijks hebben zo’n achttal bestuurs- en algemene vergadering plaats.

De initiatieven zijn er steeds:

· onze jaarlijkse tentoonstelling welke ongeveer 30 jaar heeft plaatsgevonden in de Sint-Pauluszaal, telkens op de 4e zondag van oktober

· de gewestelijke vergaderingen met sprekers

In het jaar 2002 moesten we verhuizen met onze tentoonstelling naar

Het Gemeenschapscentrum, Kloosterstraat te Opwijk.

Onze jaarlijkse tentoonstelling mogen we daarbij zeker niet vergeten.

Ze is nog steeds goed voor 1000 à 1500 vogels van 40 à 70 exposanten.

We kunnen onze club beschouwen als een gemeenschap waar we elkander kunnen vinden en ontmoeten, enerzijds om op de vele tentoonstellingen met mekaar te kunnen wedijveren met onze vogeltjes, anderzijds om ideeën uit te wisselen over de evolutie van onze hobby want…..

Is het broeden van de vogels geen wonderlijke aangelegenheid? Is het niet mooi om aan te zien hoe de ene vogel een eenvoudig komvormig nest bouwt, terwijl de andere een eerder ingewikkeld nest van grashalmen maakt?

Wordt de liefhebber niet in verrukking gebracht door het broedproces waarin hij kans ziet de natuur te beïnvloeden en zelf te bepalen hoe de kleur en de vorm zal zijn van de vogels die straks zijn volière zullen bevolken?

Hun uiterlijke vorm, hun kleuren, hun vlucht, hun zang wie zou zich niet verlusten aan de kleurenpracht die deze dieren tentoonspreiden? Deze jonge vogels moeten immers nog mooier, nog kleuriger, nog groter zijn dan hun ouders.

Het wegwijs geraken in een doolhof van kleuren, tekeningen en al de mogelijke combinaties, vraagt van de liefhebber soms een doorgedreven studie, inspanning en jarenlange ervaring. Is het dan te verwonderen dat duizenden onder hen zich aangetrokken voelen en beginnen met de verzorging op zich te nemen en de vogeltjes een huisvesting te verlenen in woonkamer, volière of kweekruimte teneinde door hun prachtige kleuren of hun jubelende zang te worden bekoord?

Op een tentoonstelling kan men zich vergewissen van de zorgen en de kommer die een vogelliefhebber het ganse jaar besteedt aan het kweken en verzorgen van zijn lievelingsdiertjes. Op zo een tentoonstelling is een stuk natuur te bewonderen uit alle werelddelen.

Zo werden in 1993 de nationale kampioenschappen KBOF 1993 ingericht te Wieze en dit gedurende het weekend van 11 en 12 december. De organisatie was in handen van:

“DE PRACHTVOGEL-AALST”.

“De Witte Valk” was op deze manifestatie uitgenodigd om de wimpel voor zijn twintigjarig bestaan in ontvangst te nemen. Tevens was de club er vertegenwoordigd op deze Belgische Kampioenschappen door de deelname van twee van haar voornaamste tentoonstellers namelijk: HEYVAERT MARCEL en de ons te vroeg ontvallen MEIRTE ALOIS.

VOOR HET EERST IN ZIJN 21-JARIG BESTAAN HEEFT “DE WITTE VALK-OPWIJK” EEN BELGISCH KAPIOEN MOGEN BEGROETEN!!!!!

MEIRTE ALOIS werd kampioen met een rood-intensieve eigenkweek 1993-kanarie en ontving hiervoor een gouden medaille, een zilveren behaalde hij met een roodschimmel overjarige eigenkweek. Om het geheel nog krachtiger te omlijnen behaalde hij nog 1 ereprijs van 91 punten en 2 ereprijzen van 90 punten, dit allemaal met kanaries. 1999 was voor de club alweer een succesjaar!!!

Alweer dongen 4500 tentoongestelde vogels mee naar de 161 kampioenschappen in de feestzalen te Sint-Niklaas.

VOOR DE TWEEDE MAAL IN ZIJN BESTAAN HEEFT “DE WITTE VALK-OPWIJK” EEN KAMPIOEN!!!

HEYVAERT MARCEL werd kampioen met een melba-astrilde, exotische eigenkweek van dit jaar; kampioen met een melba-astrilde, exotische eigenkweek van vorig jaar; kampioen met een kruising zebravink x ceres-amandine, exotische eigenkweek van dit jaar. Hij behaalde daardoor 3 gouden medailles, verder zilver met een stam (4 identieke vogels) eigenkweek roodkop-amandines en zilver met een eigenkweek grijsrugsperling blauw van dit jaar. Om het geheel nog krachtiger te omlijnen behaalde MARCEL nog verscheidene ereprijzen van 91 en 90 punten.

Na de nationale kampioenschappen KBOF 1999 werden de WERELDKAMPIOENSCHAPPEN ingericht te ALLICANTE.

De vogels werden tentoongesteld in de prachtige zaal van het Institution Florial Alicantina te Elche, langs de Costa Blanca. Deze kampioenschappen zijn zonder twijfel het hoogtepunt van het ornithologisch jaar voor alle vogelliefhebbers. Het is tevens de ontmoetingsplaats voor vele vrienden uit meer dan 36 landen. Ook werden in dat jaar 2263 Belgische eigenkweek-vogels van 249 kwekers ingezameld in het Cultureel Centrum te Zellik. Via Zaventem werden deze vogels per charter een paar uur later opgewacht te Allicante in Spanje.

In totaal werden er 17000 vogels aangeboden aan een gespecialiseerde groep van Internationale Keurmeesters waaronder ook 7 Belgen. Het resultaat was buiten alle verwachtingen: 126 gouden, 120 zilveren en 93 bronzen medailles werden toegekend aan 149 verschillende Belgische deelnemers. Opnieuw behaalden de Belgen de eerste plaats in het landenklassement.

Onze club was er ook vertegenwoordigd door deelname van HEYVAERT MARCEL. Voor de eerste maal deelnemen en meteen raak: WERELDKAMPIOEN met een blauwe grijsrugsperling en tevens zilver. WAT EEN RESULTAAT VOOR MARCEL!!!

De Witte Valk is fier op zijn eerste wereldkampioen in zijn 27-jarig bestaan. Eerst 3x kampioen van België, dan Wereldkampioen en nog verscheidene zilveren en bronzen medailles: WAT EEN KNALPRESTATIE! U ziet: “De aanhouder wint!”

De Nationale Kampioenschappen KBOF 2000 (Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie) werden ingericht te Sint-Niklaas gedurende het weekend van 12 en 13 december 2000.

Onze club “DE WITTE VALK” was er vertegenwoordigd op deze Belgische Kampioenschappen door deelname van één van haar voornaamste tentoonstellers namelijk: HEYVAERT MARCEL en zoon Rudy. Ruim 4500 tentoongestelde vogels in de feestzalen te Sint-Niklaas dongen mee voor 165 kampioenschappen.

VOOR DE DERDE MAAL IN ZIJN 28-JARIG BESTAAN HEEFT “DE WITTE VALK-OPWIJK EEN BELGISCH KAMPIOEN EN DIT 2 JAAR NA MEKAAR!!!

MARCEL werd kampioen goud met een stam (4 identieke vogels) kruisingen muskaatvink x japanse meeuw; zilver met een stam parkieten Forpus blauw; brons met een stam zilverbekken en nog eens brons met een forpus grijsrug.

Zoonlief RUDY mocht ook fier zijn met brons voor een oogringsperling.

Om het geheel nog krachtiger te omlijnen behaalde Marcel nog verscheidene ereprijzen van 91 en 90 punten.

Na de nationale kampioenschappen KBOF 2000 werden voor vele vrienden uit meer dan 40 landen de wereldkampioenschappen ingericht in Sancta Maria Da Seria in Portugal. Ook dit jaar werden ruim 2400 Belgische eigenkweek-vogels van ongeveer 250 kwekers ingezameld in het Cultureel Centrum te Zellik en via Zaventem per charter een paar uur later opgewacht in Portugal. In totaal werden er 17000 vogels aangeboden aan een gespecialiseerde groep Internationale Keurmeesters waaronder ook Belgen. Resultaat was toen : ruim 100 gouden, 120 zilveren en 93 bronzen medailles werden toegekend aan een 100-tal verschillende Belgische deelnemers, opnieuw de 1e plaats in het landenklassement.

Onze club was alweer vertegenwoordigd door Heyvaert Marcel

ndie voor de tweede maal deelnam en meteen een bevestiging bracht van het vorige jaar door wereldkampioen te worden met een stam blauwe grijsrugsperlingen die hem alweer een gouden medaille opbrachten en tevens een zilveren medaille met een enkeling van dezelfde soort.

Wat een resultaat voor Marcel!!

In de Nationale kampioenschappen KBOF van 2001 die doorgingen op 9 en 10 december werd onze club vertegenwoordigd door deelname van twee tentoonstellers:

HEYVAERT MARCEL en DE VIS ANDRE.

Bij de ruim 5500 tentoongestelde vogels die meedongen voor 165 kampioenschappen kon de club VOOR DE EERSTE MAAL IN ZIJN 29-JARIG BESTAAN TWEE KAMPIOENEN IN ZIJN RANGEN BEGROETEN!!!

HEYVAERT MARCEL werd kampioen goud met een stam van melba astrilden, zilver met een parkiet Forpus lutino en brons met een parkiet Forpus blauw.

DE VIS ANDRE werd op zijn beurt kampioen goud met een stam kapoetsesijs x kanarie (kruisingen) en brons met een gould-amandine.

Het waren allen vogels uit eigen kweek!!!

Marcel behaalde in dit jaar ook nog verscheidene ereprijzen van 91 en 90 punten.

 

Terug naar homepagina

Advertenties